Kjøpsloven: Rettigheter og plikter ved kjøp og salg!

Annonser for kjøp og salg av hele biler skal postes her.
Låst
Brukeravatar
Zepticon
Administrator
Innlegg:2935
Registrert:ons 03 aug 2005, 21:49
Sted:Trondheim
Kjøpsloven: Rettigheter og plikter ved kjøp og salg!

Legg inn av Zepticon » man 07 jul 2008, 13:32

Et kjøp er en avtale mellom kjøper og selger - begge parter har rettigheter og plikter. Kjøperen har krav på levering av rett vare - på rett sted og til rett tid. Her følger et utdrag av kjøpsloven bearbeidet av Forbrukerrådet.

Lov om kjøp av 13. mai 1988
Gjelder fra 1. januar 1989

Det kan være vanskelig å vite når det er forbrukerkjøpsloven (fra 2002) og når det er kjøpsloven (fra 1988) som gjelder. Her er en oversikt:

Forbrukerkjøpsloven gjelder:
Når privatpersoner kjøper noe fra en næringsdrivende (etter 1. juli 2002)
Når en privatperson som skal selge noe, bruker en mellommann (kjøp av bruktbil er et typisk eksempel)
Vannleveranser, kjøp av fordringer eller rettigheter

Kjøpsloven gjelder:
Kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende som er foretatt før 1. juli 2002
Kjøp mellom to privatpersoner uten bruk av mellommann
Hvis det er opplyst at mellommannen ikke er selger og at mellommannen ikke har ansvar for mangler

Et kjøp er en avtale mellom kjøper og selger - begge parter har rettigheter og plikter. Kjøperen har krav på levering av rett vare - på rett sted og til rett tid.

Feil og mangler ved varen
Kjøperen kan kreve at varen har de egenskaper som ble lovet da varen ble kjøpt, eller som framgår av annonser for varen, varens emballasje e.l. Har kjøperen gjort selgeren oppmerksom på hva varen skal brukes til, anses det som en mangel dersom selgeren ikke har sagt fra om at tingen ikke kan brukes til dette formål.

Varer som ikke samsvarer med sikkerhetskrav o.a. forskrifter fastsatt av offentlig myndighet, er mangelfulle.

Det er ikke enhver feil ved en vare som er mangel etter kjøpsloven. Dette gjelder f.eks. feil man må regne med på grunn av slitasje eller feil som oppstår som følge av uforsvarlig bruk.

"Solgt som den er"
Særlig ved salg av brukte gjenstander kan en ofte støte på vilkåret "solgt som den er". Hensikten med en slik bestemmelse er å begrense kjøperens rettigheter. Til tross for et vilkår som "solgt som den er", kan kjøperen likevel ha sine rettigheter i behold. Dette gjelder hvis gjenstanden ikke svarer til de opplysninger selgeren har gitt, eller hvis selgeren har unnlatt å gi opplysninger av betydning.

Det gjelder også hvis gjenstanden er i vesentlig dårligere stand enn man kunne vente. Det stilles strengere krav til en yrkesselger enn til en privatselger mht. opplysninger om gjenstanden. Å selge en ny gjenstand "som den er" vil ofte være urimelig og er derfor ikke tillatt.

Heving, omlevering, retting, prisavslag, erstatning
Mangler ved varen gir kjøperen rett til å kreve prisavslag, eller retting for selgerens regning. På visse vilkår kan han også kreve erstatning. Bare hvis mangelen utgjør et vesentlig kontraktbrudd, kan kjøperen kreve å få hevet kjøpet, dvs. få pengene tilbake, eller å få byttet varen.

En bør først rette kravet mot selgeren, men det er også en viss adgang til å rette krav mot produsenten, importøren o.a., dvs. selgersiden, hvis gjenstanden er mangelfull. Dette kan være særlig aktuelt hvis selgeren er gått konkurs.

Reparasjon
Selgersiden vil ofte, for å avverge andre krav fra en kjøper, tilby seg å reparere gjenstanden eller bytte den. Dette må kjøperen finne seg i hvis det skjer i løpet av kort tid etter at varen er levert og kjøperen ikke blir påført urimelig kostnad eller ulempe. Kostnadene vil kjøperen ofte kunne kreve erstattet.

Selgersiden kan ofte ha påtatt seg å reparere gjenstanden i "garantitiden". I så fall vil kjøperen som oftest kunne kreve at feilene rettes, selv om de ikke er mangler i kjøpslovens forstand.

Forsinkelse
Ved forsinkelse vil kjøperen kunne kreve erstatning. Kjøpet kan heves hvis forsinkelsen er et vesentlig kontraktbrudd, eller hvis kjøperen etter det avtalte leveringstidspunkt har gitt selgeren en tilleggsfrist, og den er blitt oversittet. Mens denne tilleggsfristen løper har kjøperen ikke rett til å heve kjøpet.

Har kjøperen overfor selgeren gjort det klart i avtalen at levering til rett tid er en vesentlig forutsetning for kjøpet, vil også en kort forsinkelse gi hevingsrett.

Klagefrister
Har kjøperen noe å klage over, bør han alltid si i fra snarest mulig. Ved mangler må det være reklamert innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget. Hovedregelen er at man etter to år ikke kan gjøre gjeldende at en vare er mangelfull.

For ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. Dette er først og fremst bestandige kapitalvarer som f.eks. møbler, biler, radio/tv-apparat, byggevarer mv. Som hovedregel bør klagen framsettes overfor selgeren.

Utsalgsvarer
Kjøpslovens bestemmelser gjelder også for varer på salg. Oppslag i forretningen om at "Utsalgsvarer byttes ikke", fratar ikke kjøperen hans rettigheter etter loven.

Betaling
Varen skal betales kontant hvis ikke annet er avtalt. Kjøperen behøver ikke å betale før han har fått varen, forutsatt at det ikke er gjort avtale om forskuddsbetaling. Slik avtale bør unngås.

Er ingen pris avtalt, skal kjøperen betale det som var gjengs pris for denne type vare på avtaletidspunktet. Mottar kjøperen en regning fra selgeren, må han si fra innen rimelig tid dersom han ikke vil godta den kjøpesummen som er fastsatt der.

Forbrukerrådet gir bistand i klagesaker
Forbrukerrådet behandler bare klager fra vanlige forbrukere. Forbrukeren må som hovedregel selv ha tatt opp saken med selgeren (motparten). Bare hvis partene ikke blir enige, kan saken legges fram for Forbrukerrådet. Det gjøres ved å sende et brev om hva det gjelder til ditt lokaleforbrukerråd. For enkelte klager finnes det egne skjemaer som du kan be om å få tilsendt.

Forbrukerrådet kan hjelpe til med å sette opp klagen.

Forbrukerrådet gir veiledning for at klageren skal kunne ordne saken på egen hånd. Hvis det lokale forbrukerråd tar saken opp til behandling, vil det først legge den fram for motparten til uttalelse.

Forbrukerrådet vil så forsøke å komme fram til en minnelig ordning. Klagegjenstanden vil bli undersøkt av sakkyndige hvis det er rimelig og nødvendig.

Etter sakens art kan klageren bli bedt om å dekke kostnadene for dette helt eller delvis. Er det ikke mulig å komme fram til en minnelig løsning, vil saken bli avsluttet - eventuelt med råd om hva klageren videre bør gjøre.

Når partene er uenige om hva som ble sagt ved kjøpet, eller om andre forhold av betydning, kan ikke Forbrukerrådet ta stilling til tvisten.

Er klagen berettiget, kan Forbrukerrådet henstille til selgersiden enten å
- bytte varen,
- gi et prisavslag,
- utføre en gratis reparasjon,
- yte erstatning, eller
- heve kjøpet.

Forbrukerrådet er ingen domstol og kan ikke tvinge noen av partene til å godta et forslag til løsning av en tvist. Tidligere var partene da henvist til å bringe saken inn for domstolene. Nå er det også mulig å bringe de fleste saker inn for Forbrukertvistutvalget.

Forbrukertvistutvalget
Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er enklere enn ved domstolen. Utvalgets avgjørelse kan likevel få samme virkning som ved en vanlig dom, og kan inndrives ved hjelp av det offentlige. Ikke alle typer saker kan behandles her. Det er bare tvister i forbindelse med kjøp av ting (løsøre) kjøpt til personlig bruk, og tvister om håndverkertjenester som kan bringes inn for utvalget. Behandlingen i Forbrukertvistutvalget er gratis. Forbrukerrådet vil gi opplysning om hvordan man skal gå fram for å få en sak behandlet av Forbrukertvistutvalget. Vi viser også til Forbrukerrådets folder "Behandling av klagesaker i Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget".

Telefonnummeret til Forbrukerrådet er 815 58 200.

KILDE: http://forbrukerportalen.no/Publikasjon ... 5851213.08
Bilde
Mazda 626 GT - 2.5 V6 - KL31
Mazda RX-7 FD - EU spec

Låst